algemene voorwaarden

Algemene  voorwaarden voor het huren van een camper bij Wilde Campers.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. verhuurder: Wilde Campers Lorentzstraat 5B 1821BR Alkmaar
 2. huurder: de persoon die van Wilde Campers een camper huurt;
 3. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Wilde Campers en de huurder;
 4. camper: de camper die door de huurder van Wilde Campers wordt gehuurd;
 5. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;
 6. website: de website www.wildecampers.nl.

Artikel 2. Algemeen

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Wilde Campers en de huurder.

2.2.      Wilde Campers is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3.      Indien de huurder de camper via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Wilde Campers en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

 1. doordat de huurder en Wilde Campers de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of
 2. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Wilde Campers 

4.1. Wilde Campers kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de huurder terugbetaald.

4.4. Bij annulering van de reservering is Wilde Campers niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Annulering door de huurder

5.1.  Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Wilde Campers raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

5.2.  De annuleringskosten bedragen:

 1. bij annulering 8 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;
 2. bij annulering tussen 4 tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom;
 3. bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

5.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 6. Huurperiode

Een camper kan op de ophaaldag om 14:00u opgehaald worden. Inleveren van de camper dient te gebeuren op de inleverdag om 11:00u. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening  gebracht.

Artikel 7. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

Indien Wilde Campers de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Wilde Campers het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 8. Kilometers

Per dag zit 350 kilometer in de huurprijs inbegrepen. Bij een huurperiode 8 dagen of meer geldt kilometer vrij. Voor de kilometers die de huurder extra heeft gereden, wordt € 0,20 per kilometer in rekening gebracht.

Artikel 9. Verzekering

9.1. Onze campers hebben een Bovemij camper/caravan verzekering. Er geldt een eigen risico van € 750,00 voor de 2 persoons retrocampers en €1000,00 voor de grotere campers gelijk aan de borg per gebeurtenis, welke bij schade in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper geleverd. Schade ontstaan door schade eigen toedoen, hagel en of andere extreme weersomstandigheden en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder.

Inclusief onze eigen pechservice.

9.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Ook beschadigingen aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van Wilde Campers.

Artikel 10. Waarborgsom

De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 750,00 voor 2 pers campers, € 1000,00 voor 4 pers campers. De waarborgsom dient betaalt te worden bij aanvang van de huurperiode. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Wilde Campers  is nagekomen, binnen 8 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht, teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Wilde Campers overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Wilde Campers, boven de waarborgsom aan Wilde Campers betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij het ophalen van de camper is voor de huurder legitimatie d.m.v. een geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

11.2. De persoonsgegevens en de kopie van het rijbewijs en paspoort blijven 12 maanden, of een langere periode indien noodzakelijk, na de einddatum van de huurperiode in de administratie van de verhuurder opgenomen, in verband met de afhandeling van eventuele schade- en ongevallen, boetes of andere openstaande bedragen;

11.3. De huurder verklaart met het onderteken van de huurovereenkomst akkoord te gaan met deze voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de verhuurder. Tevens verklaart de huurder met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord te gaan met het opnemen van zijn persoonsgegevens in de administratie van de verhuurder, ten behoeve het registreren van de huurder en medehuurder(s) voor de reservering.

Artikel 12. Betaling

12.1 Bij het tot stand komen van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van de huursom te betalen. Het restant van de huursom, alsmede de borg dient uiterlijk 8 weken voor aanvang te worden betaald. Bij een tijdsbestek van 4 weken of korter tussen de reserveringsdatum en de aanvang van de huurperiode, dient het totale factuurbedrag binnen 2 dagen na de factuurdatum of binnen de door de verhuurder aangegeven betalingstermijn voldaan te zijn.

12.2. De huurder dient bij het ophalen van de kampeerauto de totale huursom te hebben voldaan. De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode in bezit te zijn van de verhuurder. Bij aflevering van de gehuurde kampeerauto aan het einde van de huurperiode wordt, na eventuele aftrek van kosten en/of vergoedingen voor schade, schoonmaak en/of andere openstaande kosten, de borgsom aan de huurder geretourneerd op dezelfde manier waarop de borgsom door de huurder is voldaan;

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Wilde Campers de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Wilde Campers het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 5 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Wilde Campers heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Wilde Campers verschuldigd is, dan stuurt Wilde Campers de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Wilde Campers de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Wanneer de huurder het vermoeden heeft dat schade of een motorisch of mechanisch defect is ontstaan gedurende het gebruik van de kampeerauto, dient deze altijd direct contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder geeft de huurder instructies en aanzien van de acties die ondernomen dienen te worden;

13.3. Alle schades zijn voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.4. Bij iedere aanrijding waarbij derden zijn betrokken, dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Wilde Campers telefonisch op de hoogte te stellen.

13.5. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.6. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Wilde Campers.

13.7. De aansprakelijkheid van de huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de hoogte van het eigen risico, tenzij:

-  de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikelen 9 en 13;

-  de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de huurder;

-  het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bijv. rijden onder invloed of laten besturen van niet bevoegde personen).

-  de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en alle bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs, niet bij verhuurder zijn ingeleverd.

13.8.    De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel die is opgelopen door gebruik van de camper.

13.9.    In het geval de camper niet beschikbaar is -door schade of iets dergelijks- en dit voorzien is voorafgaand aan de huurperiode waardoor de huurder de camper niet kan ophalen bij de verhuurder, vindt volledige restitutie van aanbetaling en indien reeds betaald, het volledige huurbedrag plaats. Indien gewenst en mogelijk is het verschuiven van de huurperiode of -indien beschikbaar- het huren van een andere camper mogelijk. De huurder heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

13.10. Als de camper binnen de huurperiode, het moment van ophalen tot het moment van afleveren, schade of een defect heeft waardoor de camper korte of lange tijd niet bruikbaar is, heeft de huurder als deze schuldig is aan de schade of het defect geen recht op restitutie van het huurbedrag voor de periode dat de camper niet gebruikt kan worden. De huurder heeft ook geen recht op restitutie voor de periode waarin hij beschikt over een vervangende camper. 

Artikel 14. Terugbrengen en schoonmaak

De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet(indien van toepassing) en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en (indien van toepassing) het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. 

Artikel 15. Bestuurder

15.1.    Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende.

15.2.    De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

15.3.    Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

15.4.    De camper blijft te allen tijde eigendom van Wilde Campers. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

15.5.    De huurder garandeert dat hij, dan wel de bestuurder, over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

15.6.    De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

15.7.    De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

15.8.    Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Wilde Campers die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Wilde Campers daardoor lijdt.

15.9.     Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Wilde Campers aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden of te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

15.10.  De huurder dient handicaps of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid of een verhoogd risico voor bestuurder, medehuurder(s) of het voertuig tot gevolg kunnen hebben, vóór het maken van zijn/haar reservering te melden aan de verhuurder.

Artikel 16. Huisdieren

16.1. Huisdieren zijn toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wilde Campers. Indien er in de camper een huisdier is meegenomen die schade heeft veroorzaakt dan wordt een bedrag van € 250,00 op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 17. Roken

Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 250,00 op de borg ingehouden.

Artikel 18. Parkeren van eigen auto

Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Wilde Campers tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico. Wilde Campers is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1.    Verhuurder dient de kampeerauto tijdig ter beschikking stellen, in een betrouwbare en veilige staat die overeenkomt met de wettelijke eisen, zoals deze wordt gesteld voor de Algemene Periodieke Keuring (APK),  met de bijbehorende documenten, te weten het kentekenbewijs, Apk-keuringsbewijs, en ‘groene' verzekeringskaart;

19.2.    Verhuurder zal de huurder bij aanvang van de huurperiode mondeling instructie geven over het gebruik, beheer en onderhoud van de kampeerauto en de inventaris en attenderen op de handleiding van het voertuig;

19.3.    Bij het ophalen van de kampeerauto zal verhuurder samen met de huurder het voertuigcontroleformulier invullen en deze ondertekenen. In het voertuigcontroleformulier worden aandachtspunten en eventuele schade/ beschadigingen nagelopen, en verklaren verhuurder en huurder akkoord te gaan met de conditie waarin de kampeerauto zoals deze op het moment van oplevering verkeert;

19.4.    Aan het einde van de huurperiode zullen verhuurder en huurder samen de camper controleren op basis van het ondertekende voertuigcontroleformulier, om de conditie van het voertuig  bij aflevering vast te stellen en eventuele schade te constateren.

19.5.    Huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de kampeerauto en de inventaris;

19.6.    Tijdens de huurperiode moet de huurder zorg dragen voor de vanzelfsprekende beheeraspecten van de kampeerauto zoals aangegeven door de verhuurder, te weten:

regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil en koelvloeistofpeil;

19.7.  Koken in de kampeerauto is op eigen risico van de huurder;

19.8.  Gedurende het rijden met de kampeerauto is het verboden om achterin het voertuig te zitten of liggen;

19.9.  De kampeerauto is bestemd voor recreatieve kampeerdoeleinden en dient niet gebruikt te worden voor verhuizingen of andere logistieke doeleinden;

19.10. Een trekhaak onder de kampeerauto is in overleg met de verhuurder alleen bestemd voor het bevestigen van een fietsdrager. Wanneer een aanhangwagen of caravan middels de trekhaak achter de kampeerauto wordt bevestigd is de kampeerauto niet verzekerd;

19.11. Er mag met de kampeerauto niet langdurig op onverharde wegen worden gereden;

19.12. De huurder verklaart:

-  De camper niet over te beladen.

-  De camper te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze bestemd is.

-  Niet te roken in de camper.

-  Geen lifters mee te nemen.

-  Geen fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte te vervoeren.

-  Geen frituurvet in de camper te gebruiken.

-  Geen stickers te plakken in of op de camper. (m.u.v. milieuzone en/of tolstickers op voorruit)

-  Met de camper niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen.

-  Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden.

-  De juiste brandstof en olie en overige vloeistoffen te gebruiken.

-  De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.

-  De camper met een volle tank terug te brengen.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.    Op elke overeenkomst tussen Wilde Campers en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

20.2.    Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Wilde Campers worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Wilde Campers is gelegen.